Güncel

Yargıtay Kararları

06 ARALIK 2021

12.Hukuk Dairesi
2021/11328 ES.
2021/11025 K.
06.12.2021

‘’...İİK'nun 128/a-2. maddesinde düzenlenen 2 yıllık sürenin nazara alınarak, kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı 03.10.2018 tarihinden itibaren iki yıldan fazla süre geçtikten sonra 04.12.2020 tarihinde ihale gerçekleştirildiğinden ve bu hususun kamu düzeni nedeniyle re'sen gözetilmesi gerektiğinden ihalenin feshine karar verilmesi gerekir…''

03 KASIM 2021

12.Hukuk Dairesi
2021/6703 ES.
2021/9618
03.11.2021

‘’… İcra memurunun talimat evrağında kilitli kapının çilingir marifetiyle açılması yönünde kayıt bulunmaması nedeniyle haciz yapmaması, takip eden günde hacze gidildiğinde borçlunun malları kaçırmış olduğu, icra memurunun hatalı işlemi nedeniyle haczin yapılamadığı, alacağın tahsil edilebilme imkanının yoksun bırakılmasının İİK 5. Md. gereği maddi zararı oluşturduğu...’’

01 KASIM 2021

12.Hukuk Dairesi
2021/4719 ES.
2021/9464 K.
01.11.2021

‘’…İcra mahkemesinin takibin devamına ilişkin kararı üzerine,istihkak davasına bakan icra mahkemesince bir tedbir kararı verilmediği sürece haczedilen ve dosyaya giren paranın alacaklıya ödenmesine bir engel yoktur…’’

16 EYLÜL 2021

12.Hukuk Dairesi
2021/3717 Es.
2021/7574 K.
16.09.2021

''..Konkordato mühleti içerisinde borçlu aleyhine hiçbir takip işlemi yapılamaz.O halde; Bölge Adliye Mahkemesi’nce; İİK’nun 294. maddesine göre mühlet içinde hiç bir takip işlemi yapılamayacağı hükmü gereği, şikayetçi borçlu şirket yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir..''

20 Mayıs 2021

12.Hukuk Dairesi
2021/437 E. ,
2021/5050 K.
20.05.2021

Hem takip talebinde hem de ödeme emrinde yabancı para alacağının TL karşılığının gösterilmemesi takibin iptali sebebidir.

27 Mart 2018

8.Hukuk Dairesi
2017/17030 Es.
2018/10011 K.
27.03.2018

''..İİK'nun 8.maddesi uyarınca aksi ispatlanana kadar geçerli olan haciz tutanağına göre de dava konusu haciz sırasında borçlu şirkete ait evraklara rastlanıldığı haciz tutanağına yazılmıştır. Bu doğrultuda, İİK'nun 97/a maddesinde öngörülen mülkiyet karinesi borçlu dolayısıyla alacaklı yararınadır..''

19 Eylül 2017

12.Hukuk Dairesi
2017/4900 Es.
2017/10937 K.
19.09.2017

‘’..Ödeme emri veya icra emrinin tebliğe çıkarılmasından, fakat tebliğ edilmesinden önce yapılan ödemelerden ve aynı dönemde icra takibinden vazgeçilmesi halinde tahsil harcı almak mümkün değildir..’’

02 Mayıs 2017

4.Hukuk Dairesi
2021/6703 ES.
2017/2396 K.
02.05.2017

‘’...İcra memurunun talimat evrağında kilitli kapının çilingir marifetiyle açılması yönünde kayıt bulunmaması nedeniyle haciz yapmaması, takip eden günde hacze gidildiğinde borçlunun malları kaçırmış olduğu, icra memurunun hatalı işlemi nedeniyle haczin yapılamadığı, alacağın tahsil edilebilme imkanının yoksun bırakılmasının İİK 5. Md. gereği maddi zararı oluşturduğu…’’

28 Mart 2017

8.Hukuk Dairesi
2017/275 ES.
2017/4457 K
28.03.2017

‘’…İstihkak davasında davacı 3. Kişinin sunduğu borcun doğumundan sonraki tarihli faturalar ve vergi levhası her zaman düzenlenebilecek belgelerden olup tek başkna istihkak iddiasını ispatlayacak nitelikte değildir…’’

14 Haziran 2016

4.Hukuk Dairesi
2016/6109
2016/7841
14.06.2016

"Üçüncü şahıs, icraca haczolunup kendisine bırakılan malları icra dairesinden istendiği anda evvelki vaziyetinde iade ile mükelleftir. Bu surette eline bırakılan malların kendisine atfolunamayacak bir sebepten dolayı telef ve ziyaını ispat edemeyen üçüncü şahıs hakkında ceza takibinden başka evvelce tespit edilmiş olan kıymetler, hükme hacet kalmaksızın icra dairesince re"sen tazmin ettirilir.”

02 Mart 2016

12.Hukuk Dairesi
2015/29333 ES.
2016/6111 K.
02.03.2016

‘‘...İcra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmeleri zorunlu değildir…''

25 Ocak 2016

12.Hukuk Dairesi
2015/25395 Es.
2016/1845 K.
25.01.2016

''...Çekte aval veren kişi, kimin için taahhüt altına girmişse aynen onun gibi sorumlu olur. Bu itibarla keşideci ve keşideci lehine aval veren dışında cirantaların çek tazminatından sorumlu olmayacakları açıktır.''